Din integritet

Din integritet hos Box Play Alleato AB (”Alleato”)

Alleatos Privacy Policy

Vi vill att Du ska känna Dig trygg när Du använder Alleatos produkter och tjänster.

Därför har vi upprättat att denna sida där vi bl a beskriver hur vi behandlar

personuppgifter.

Alleato strävar efter att erbjuda Internettjänster som inte äventyrar våra kunders och besökares integritet. Här kan Du läsa mer om de olika delarna i vår hantering av Dina personuppgifter.Alleato arbetar aktivt med att skydda sina nät och tjänster. Alleato har vidtagit flera säkerhetshöjande åtgärder för att skydda mot förlust, missbruk och förändring av de personuppgifter vi har under vår kontroll.

Endast ett fåtal av våra anställda har tillgång till den information som Du som kund lämnar till oss. Alleato har mycket strikta regler för de anställda som har tillgång till databaser med användarinformation och de servrar som producerar våra tjänster.Alleatos behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftlagen (SFS 1998:204) och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389). Båda dessa lagar innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner och att den personliga integriteten inte kränks när personuppgifter behandlas.

 

Inom Alleato sker behandling av personuppgifter för kunder i Sverige som lämnas av kund till Alleato i samband med tecknande av serviceavtal, köp av tjänst eller liknande. Uppgifterna behandlas för att Alleato ska kunna fullgöra ingångna avtal och leverans av tjänster, administration och fakturering av dessa samt att Alleato ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

 

Alleato ansvarar för de kunduppgifter som behandlas av Alleato. Eventuella felaktigheter som rör privatpersoner kan anmälas till Alleato som då ska tillse att dessa korrigeras.Behandling av vissa uppgifter kan även ske hos Alleatos samarbetspartners i den mån sådana är engagerade för fullgörande av avtalet mellan kund och Alleato. Då handlar det om att administrera Alleatos eller andra företags produkter och tjänster på uppdrag av Alleato.

 

De uppgifter som behandlas är personuppgifter som lämnas i kontrakt, köpeavtal eller vid intresseanmälningar eller andra kontakter med kund. Detta är uppgifter om namn, personnummer, folkbokförings- och fakturaadress, eller telefon- eller abonnemangsnummer etc och uppgifter som rör förfrågningar (mot support), reklamationer eller liknande. Dessa uppgifter kan komma att kompletteras genom hämtning av information från privata och offentliga register, t ex adressuppdatering genom SPAR och kreditprövning av kunder.


\\Advokat\pb\BR\22867Din integritet hos Box Play Alleato AB.doc\11/23/2014 Personuppgifterna används av Alleato som underlag för att administration av kundåtagande, analyser i verksamheten och utveckling av tjänster. Personuppgifterna kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra företag som Alleato samarbetar med.Privatpersoner har också rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information vilka personuppgifter Alleato behandlar om denne. Begäran om sådant registerutdrag ska göras skriftligt och vara egenhändigt undertecknad av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer.

 

Alleato äger rätt att göra ändringar i denna information löpande. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på vår hemsida www.alleato.se.