Alleatos Miljötänk

 

Alleatos Miljö Policy

Alleato ska internt och externt verka för att miljön tas tillvara på bästa sätt genom att

- leva upp till våra kunders och marknadens krav inom miljöområdet samt följa gällande lagar och förordningar.

- i första hand erbjuda våra kunder miljöriktiga produkter

- prioritera val av våra transporter, både vid tjänsteuppdrag och varuleveranser, ur miljöperspektiv

- källsortera, hushålla med resurser och använda energi på ett ansvarsfullt sätt.

Alleatos miljöpåverkan

Alleatos största miljöpåverkan ligger i hur vi i våra uppdrag vägleder och påverkar våra kunder. Vi introducerar ny teknik och rekommendera lösningar som minskar transporter och vid införande av nya system  tittar vi igenom arbetssätt som påverkar miljön i positiv riktning. Den direkta miljöpåverkan från tjänsteproduktionen stammar främst från kontorsdrift och resor. Resor i tjänsten är ett nödvändigt inslag i uppdrag och för interna ändamål. Vi har riktlinjer för resor som tar hänsyn till bland annat miljö, säkerhet och ekonomi. Telefonkonferenser, demonstrationer och support över Internet nyttjas flitigt för minskat resande. Vi återvinner papper, kartong och toner. Vi kopierar dubbelsidigt där så är möjligt.

Övergripande miljömål

- Utsläpp till luft, mark och vatten Tydliga riktlinjer för transporter och resor
- Användning av ändliga naturresurser Tranporter och resor med bil och flyg samt daglig operativ verksamhet.
- Miljöfarligt avfall Hantering av elektronikskrot, batterier, toners.