Marknaden

MARKNADEN

Alleatos fokus är den svenska marknaden, här finns stora behov för nya digitala lösningar för att underlätta och förbättra för omsorgen och de äldre som fortsatt vill bo kvar hemma.

Var femte invånare i Sverige är över 65 år, och vi har en ökande åldrande befolkning som lever längre vilket ökar behovet av digitala lösningar för vård och omsorg.

Ett stort antal kommuner i Sverige har en stor andel åldrande invånare över 65 år där utflyttningen av unga till storstäderna skapar personalbrist inom omsorgen och hemtjänsten. Detta sammantaget ökar behovet av digitala lösningar och effektivare arbetssätt. 320 000 över 65 år använder idag hemtjänsten.

Under 2020-talet kommer de stora barnkullarna från 1940-talet att bli över 80 år gamla. Det innebär att de kommer in i en ålder då större behov av vård och omsorg ofta inträder. Det ställer i sin tur särskilda krav på bostadsbeståndet och efterfrågan på nya bostäder med särskild inriktning på äldre kan komma att öka på många håll.

Medellivslängden har ökat påtagligt och därmed andelen äldre personer i befolkningen. Andelen varierar dock kraftigt mellan olika kommuner. Det finns kommuner där över 30 procent av invånarna är över 65 år, ofta små kommuner, som under lång tid har haft en nettoutflyttning av människor i yrkesverksam ålder.

Från och med år 2020 kommer antalet invånare över 80 år att öka. Enligt SCB:s befolkningsframskrivning i april 2019 kommer antalet invånare över 80 år att öka med över 50 procent mellan 2019 och 2030. Det motsvarar en ökning med mer än 270 000 personer, varav 130 000 kommer att vara över 85 år gamla.

Totalt sett förväntas Sveriges befolkning öka med cirka 775 000 personer 2019-2030. Av den ökningen förväntas över 40 procent ligga på åldrarna över 65 år och mer än en tredjedel på åldersgruppen över 80 år. Förväntad befolkningsökning 2019-2030 fördelad på åldersgrupper. 

Anhörigvårdares ansvar och insats är viktig och betydande för att avlasta omsorgen och det visar sig att ca. 75 procent av all vård och omsorg av äldre utförs av en anhörig till den äldre.

Var sjunde person i Sverige hjälper närstående med över 10 timmar per vecka. Sammanfattningsvis finns det i Sverige ett mycket stort behov för olika typer av digitalt stöd och lösningar för att förbättra livet för en åldrande befolkning och deras närstående.

(Källa: Boverket och SCB:s befolkningsframskrivning, april 2019)